Hizmetler

ODANIN SUNDUĞU HİZMETLER 

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında oda üyeliğinin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme.

Üyeleri İlgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri zamanında duyurma.

Ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi Atr, menşe şahadetnamesi, eur 1 belgesi ve sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi

Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının onaylanması

Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

Yurt içi Yurtdışı iş teklifleri, fuarlarla ilgili bilgilendirilme,

Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının

Düzenlenmesi, 

Zamanında ödeme yapmayan Yıllık Aidatlar’a 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen gecikme zammı uygulanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

 

K2 VE K2* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Yazı Boyutu :

  1. Başvuru dilekçesi(firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
  2. Başvuru formu(odamızdan temin edilecek)
  3. Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin  nüfus cüzdanı fotokopileri
  4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
  5. Özmal olarak kayıtlı ruhsatların fotokopileri
  6. Vergi levhasının fotokopisi
  7. Şahıslardan  kira kontratı, tapu örneği veya ikametgah, şirketlerde ise kira kontratı veya tapu örneğinden herhangi bir tanesi
  8. Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (Kuruluş ve değişiklik yapılan Tic.Sicil gazeteleri) (Gerçek kişilerde bu şart aranmaz)

NOT:
1) K2 yetki belgesi türleri için taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunlu değildir.
2) K2* Yetki Belgelesi almak  için Vergi Levhası şartı bulunmamaktadır.
3) K2 yetki belgesine kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K2* yetki belgesine sadece azami yüklü
ağırlığı  3.500 ’ü geçmeyen kamyonetler eklenebilir.